Links

nam siu lam - T-shirt
Master Chu Shiu Woon
Master Chu’s Lion dance club

Gung Fu, Hei Gung, Lion & Dragon dance
www.master-chus-lion-dance-club.webs.com

Direct Essence Boxing International
Sifu Bob Melia

Chu Gar Hung Kuen
Escrima
Chi Kung
Wing Chun
Muay Thai
Boxing
Tai Chi etc

www.warriorarts.net

(Resident in Chang Mai, Thailand)

 

Sifu Philip Morell

Fan Style Ba Gua
fanbagua.co.uk

Sifu Peter Farrell

Tai Chi & Qigong
www.fyldetaichi.com

Hong Kim Bsc (Chinese Medicine)

Traditional Chinese Medicine                                                                                                                             Acupuncture, Cupping, etc                                                                                                                                   www.titdamanchester.com

Catch up with us on Facebook:
Chu Gar Hung Kuen Kung Fu @johnfarrellmasterchuskungfu

 

 

 

Please Share on social media